Bluetooth Headset BH 212 Hjälp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-212

9209767/2

7

3 5

44

6

11

9

8

2

1

background image

SVENSKA

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH
BESTÄMMELSER

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att
produkten HS-112W följer de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv
1999/5/EG. Det finns en kopia av
deklarationen om överensstämmelse på
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia
Original Accessories-logotypen är
registrerade varumärken som tillhör Nokia
Corporation. Andra produkt- och
företagsnamn som det hänvisats till kan vara
varukännetecken eller näringskännetecken
som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution
eller lagring av delar av eller hela innehållet i
detta dokument i vilken som helst form, utan
föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är
förbjuden.

Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia utvecklar ständigt sina produkter.
Nokia förbehåller sig rätten att göra
ändringar och förbättringar i de produkter
som beskrivs i detta dokument utan
föregående meddelande.
Med undantag av vad som följer av
tvingande lag, ansvarar Nokia eller dess
licensgivare under inga omständigheter för
eventuell förlust av data eller inkomst eller
indirekta skador, följdskador eller några som
helst andra skador, oavsett orsaken till
förlusten eller skadan.
Informationen i dokumentet tillhandahålls i
befintligt skick. Förutom vad som stadgas i
tvingande lag ges inga garantier av något
slag, varken uttryckliga eller underförstådda,
inklusive, men utan begränsning till,
garantier för produktens allmänna
lämplighet och/eller lämplighet för ett
särskilt ändamål, vad gäller det här
dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller
innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att
göra ändringar i dokumentet eller att
återkalla dokumentet när som helst utan
föregående meddelande.

background image

SVENSKA

Olika produkters tillgänglighet kan variera
efter region. Kontakta din Nokia-
återförsäljare för mer information.

Exportbestämmelser
Enheten kan innehålla artiklar, teknik eller
programvara som omfattas av exportlagar
och regelverk i USA och andra länder.
Spridning i strid mot lag är förbjuden.