Bluetooth Headset BH 212 Help

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-212

9209766/2

7

3 5

44

6

11

9

8

2

1

background image

NEDERLANDS

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat
het product HS-112W in overeenstemming is
met de essentiële eisen en andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Een kopie van de conformiteitsverklaring
kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.
Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia
Original Accessories-logo zijn gedeponeerde
handelsmerken van Nokia Corporation.
Namen van andere producten en bedrijven
kunnen handelsmerken of handelsnamen van
de respectievelijke eigenaren zijn.
Onrechtmatige reproductie, overdracht,
distributie of opslag van dit document of een
gedeelte ervan in enige vorm zonder
voorafgaande geschreven toestemming van
Nokia is verboden.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia voert een beleid dat gericht is op
voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt

zich het recht voor zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigingen en verbeteringen
aan te brengen in de producten die in dit
document worden beschreven.
Voor zover maximaal toegestaan op grond
van het toepasselijke recht, zal Nokia of een
van haar licentiehouders onder geen
omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig
verlies van gegevens of inkomsten of voor
enige bijzondere, incidentele of indirecte
schade of gevolgschade van welke oorzaak
dan ook.
De inhoud van dit document wordt zonder
enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij
vereist krachtens het toepasselijke recht,
wordt geen enkele garantie gegeven
betreffende de nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid of inhoud van dit
document, hetzij uitdrukkelijk hetzij
impliciet, daaronder mede begrepen maar
niet beperkt tot impliciete garanties
betreffende de verkoopbaarheid en de
geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia
behoudt zich te allen tijde het recht voor
zonder voorafgaande kennisgeving dit
document te wijzigen of te herroepen.
De beschikbaarheid van bepaalde producten
kan per regio verschillen.

background image

NEDERLANDS

Neem voor meer informatie contact
op met uw Nokia-dealer.
Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen,

technologie of software die onderhevig zijn
aan wet- en regelgeving betreffende export
vanuit de V.S. en andere landen. Ontwijking
in strijd met de wetgeving is verboden.