Bluetooth Headset BH 212 - שיחות

background image

תוחיש

ןופלטב שמתשה ,החיש עוציבל

תישיאה תירובידהשכ ,ליגרכ ךלש

.וילא תרבוחמ

תגייחש רפסמה לא רזוח גויח עוציבל

הנוכתב ךמות ןופלטה םא) הנורחאל

רשאכו ,(תישיאה תירובידה םע וז

לע םיימעפ ץחל ,החיש תמייקתמ אל

.יתילכת-ברה שקמה

ךמות ןופלטה םא) ילוק גויח תלעפהל

,(תישיאה תירובידה םע וז הנוכתב

ץחל ,החיש תמייקתמ אל רשאכו

יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו

רבסומש יפכ עצב .תוינש 2-כ ךשמל

.ןופלטה לש שמתשמל ךירדמב

,החיש קותינל וא החישל הנעמל

תייחדל .יתילכת-ברה שקמה לע ץחל

.הז שקמ לע םיימעפ ץחל ,החיש

ןמזב עמשה תמצוע תא ןווכל ידכ

.הטמ וא הלעמ יפלכ זזה ,החיש

תא בוש ליעפהל וא קיתשהל ידכ

לע תולקב ץחל ,החיש תעב ןופורקימה

.המצועה שקמ עצמא

תישיאה תירובידה ןיב החישה תרבעהל

תא קזחהו ץחל ,םאות ןופלט ןיבל

תוינש 5-כ ךשמל יתילכת-ברה שקמה

ריזחהל ידכ .(הבכת תירובידה)

לע ץחל ,תירובידה לא החישה תא

תוינש 2-כ ךשמל יתילכת-ברה שקמה

.(לעפות תירובידה)