Bluetooth Headset BH 212 - מחיקת הגדרות או איפוס

background image

סופיא וא תורדגה תקיחמ

תירובידהמ המאתהה תא קוחמל ידכ

לעפה ,התוא ספאל ידכ וא תישיאה

תא קזחהו ץחלו תירובידה תא

.תוינש 8 לעמ יתילכת-ברה שקמה

תירונו ,םיימעפ ףצפצת תירובידה

םודאב םימעפ 5 בהבהת יוויחה

.קוריבו