Bluetooth Headset BH 212 - התאמת הדיבורית האישית

background image

תישיאה תירובידה תמאתה

לעפומ ךלש ןופלטהש אדו .1

.היובכ תישיאה תירובידהו

יתילכת-ברה שקמה תא קזחהו ץחל .2

תירונש דע (תוינש 5-כ ךשמל)

בהבהל ליחתת הקוריה יוויחה

.תוריהמב

,ןופלטב

Bluetooth

תנוכת תא לעפה .3

ינקתה שפחל ןופלטל הרוהו

.

Bluetooth

תישיאה תירובידה תא רחב .4

.ורתואש םינקתהה תמישרמ

םיאתהל ידכ 0000 המסיסה תא ןזה .5

תישיאה תירובידה תא רבחלו

,םימיוסמ םינופלטב .ךלש ןופלטל

רוביחה תא רוציל ךרטצתש ןכתיי

.המאתהה רחאל ינדי ןפואב

תירובידה ,החילצה המאתהה םא

ןופלטה לש טירפתב גצות תישיאה

רבכש

Bluetooth

ינקתה םיגצומ ובש

.םימאתומ

תרבוחמ תישיאה תירובידהשכ

,שומישל הנכומו ךתושרבש ןופלטל

בהבהת הקוריה יוויחה תירונ

.תויטיאב

background image

תירבע

לע תישיאה תירובידה תבכרה

ןזואה

לע תישיאה תירובידה תא בכרה

.(8) הטמ יפלכ התוא ךושמו ,ךנזוא