Bluetooth Headset BH 212 - הפעלה וכיבוי

background image

יוביכו הלעפה

שקמה תא קזחהו ץחל ,הלעפהל

.תוינש יתשכ ךשמל יתילכת-ברה

תירונו ,ףצפצת תישיאה תירובידה

תירובידה .קוריב ריאת יוויחה

ןופלטל רבחתהל הסנת תישיאה

.םאתומ

-ברה שקמה תא קזחהו ץחל ,יוביכל

תירובידה .תוינש 5-כ ךשמל יתילכת

ריאת המודאה יוויחה תירונו ,ףצפצת

.רצק ןמזל