Bluetooth Headset BH 212 - מידע על סוללות

background image

תויעב ןורתפ

תירובידה תא רבחל חילצמ ךניא םא

,ךתושרבש םאותה ןופלטל תישיאה

תלעפומ ,הנועט תירובידה םא קודב

.ןופלטל תמאתומו

תנעטנ הללוסב דיוצמ הז ןקתה

לא .הרסהל תנתינ הניאש ,תימינפ

.ןקתההמ הללוסה תא ריסהל הסנת

.ןקתהל קזנ םורגל הלולע וז הלועפ

הללוסה תא קורפלו ןועטל ןתינ

איה רבד לש ופוסב ךא ,םימעפ תואמ

לע קר ךלש הללוסה תא ןעט .הלבתת

Nokia

ידי לע םירשואמ םינעטמ ידי

שומיש ידי לע .הז ןקתהל םידעוימש

םירשואמ םניאש ןעטמ וא הללוסב

וא הליזנ ,ץוציפ ,הפרש לש ןוכיס שי

.רחא עגפמ

םעפב הללוסב שמתשמ התא רשאכ

השענ אלש רחאל וא ,הנושארה

ןכתיי ,בר ןמז ךשמל שומיש הללוסב

ךכ רחאו ןעטמה תא רבחל ךרטצתש

תניעטש ידכ בוש ותוא רבחלו קתנל

הקיר הללוסה םא .לחת הללוסה

תוקד רפסמ ופלחיש ןכתיי ,ןיטולחל

.גצוי הניעטה ןווחמש דע

למשחה עקשמ ןעטמה תא קתנ

.שומישב וניאשכ ןקתההמו ריקב

ןיטולחל הנועט הללוס ריאשת לא

רתי-תניעטש ןוויכ ,ןעטמל תרבוחמ

הנועט הללוס .הייח תא רצקל הלולע
םא םג ןמזה ךשמב ןקורתת ןיטולחל

.שומישב הניא

הללוסה תא רומשל לדתשה

.25°

C

-ל 15°

C

ןיבש תורוטרפמטב

תוניטקמ תוינוציק תורוטרפמט

לש םייחה ךשמ תאו תלוביקה תא

וא המח הללוס לעב ןקתה .הללוסה

ןפואב לועפל קיספהל לולע ידמ הרק

דחוימב םילבגומ הללוסה יעוציב .ינמז

תדוקנמ תוכומנה תורוטרפמטב

.ןואפיקה

ןה יכ ,שאל תוללוס ךילשת לא

תולולע תוללוס .ץצופתהל תולולע

.תומוגפ ןה םא םג ץצופתהל

.םוגפ ןעטמב שמתשת לא םלועל

תוללוס לע עדימ

background image

תירבע

רצויו ןנכות ךתושרבש ןקתהה

.םלוה לופיט בייחמו הדיפקב

רומשל ךל הנעייסת תואבה תועצהה

.תוירחאה יאנת לע

.שבי ראשיי ןקתההש דפקה •

םילזונה יגוס לכו תוחל ,תוביטר

ומרגיש םילרנימ ליכהל םילולע

םא .םיילמשח םילגעמ לש קותישל

ול חנה ,בטרנ ךתושרבש ןקתהה

.ןיטולחל שבייתהל

ונוסחאמ וא ןקתהב שומישמ ענמיה •

.םיכלכולמו םיקבואמ םירוזאב

םיביכרהו םיענה םיקלחה

.םגפיהל םילולע ובש םיינורטקלאה

רובידה ינמז

:בושח

םה הללוסה לש הנתמההו

םייולתו דבלב םינדמוא

תונוכתב ,תירלולסה תשרה יאנתב

הללוסה ליגב ,ןהב םישמתשמש

הללוסהש תורוטרפמטב ,הבצמבו

.םירחא םיבר םימרוגבו ,ןהל הפושח

ןמז לע עיפשמ ןקתהב שומישה ךשמ

ךשמ ,ךכל המודב .ולש הנתמהה

הנתמה בצמב ןקתהה לש הלעפהה

.ולש רובידה ןמז לע עיפשמ