עזרה Bluetooth Headset BH 212

background image

Nokia BH-212

תישיא

Bluetooth

תירוביד

9209767/2

7

3 5

44

6

11

9

8

2

1

background image

תירבע

תומיאת תרהצה

הריהצמ

NOKIA CORPORATION

םאות

HS-112W

רצומה יכ תאזב

םיאנתלו תובייחמה תושירדל

.1999/5/

EC

היחנהב םירחא םייטנוולר

ןתינ תומיאתה תרהצה לש קתוע

תבותכב אוצמל

http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity

.

.תורומש תויוכזה לכ .

©

2008

Nokia

Nokia Connecting People

,

Nokia

Nokia Original Accessories

למסהו

םינמיס וא ,םיירחסמ םינמיס םה

Nokia

לש םימושר םיירחסמ

לש םירחא תומש .

Corporation

םירכזומה ,תורבח לשו םירצומ

םינמיס תויהל םייושע ,ןלהל

לש םיירחסמ תומש וא םיירחסמ

.םהל םיסחוימה םילעבה

לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

ולוכ לש וא הז ךמסממ והשלכ קלח

רתיה לבקל ילבמ ,איהש הרוצ לכב

.םירוסא ,

Nokia

-מ שארמ בתכב

Bluetooth is a registered trademark

of Bluetooth SIG, Inc.

חותיפ לש תוינידמ הליעפמ

Nokia

תוכזה תא תרמוש

Nokia

.ךשמתמ

םירצומה לכב םירופישו םייוניש עצבל

.תמדקומ העדוה אלל הז ךמסמב

ןידה יפ לע רתומהמ רתוי אלו ,ףופכב

יקינעממ דחא לכ וא

Nokia

,לחה

םושב ואשי אל ,המעטמ תונוישרה

לש והשלכ ןדבואל תוירחאב הרקמ

,םידחוימ םיקזנלו ,הסנכה וא םינותנ

םיפיקע וא םייתאצות ,םיירקמ

.יהשלכ הביסמ ומרגייש

״אוהש יפכ״ ןתינ הז ךמסמ ןכות

יפל תשרדנה תוירחאה דבלמ .(

as is

)

לכמ תוירחא ןתנית אל ,לחה קוחה

,תעמתשמ וא תשרופמ ,אוהש גוס

תוריחסל תעמתשמ תוירחא תוברל

,קוידל תעגונה תמיוסמ המאתהו

.הז ךמסמ לש ןכותל וא תונימאל

תוכזה תא המצעל תרמוש

Nokia

לכב ונממ תגסל וא הז ךמסמ ןקתל

.תמדקומ העדוה אלל תע

היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימזה

,םיטרפל .רוזאל רוזאמ תונתשהל

.ךלש

Nokia

לש קוושמ לצא קודב

אוצי חוקיפ

,םירמוח ליכהל יושע הז ןקתה

יקוחל םיפופכה הנכות וא תויגולונכט

background image

תירבע

תונידמו ב״הרא לש תונקתלו אוציי

קוחה תא תדגונה הלועפ .תורחא

.טלחהב הרוסא

המדקה

םה ךא ,היאר וקב תויהל םיבייח

םירטמ 10 לש חווטב תויהל םיבייח

םילולע םירוביח .הזמ הז (לגר 33)

,םימסוח םימצעמ תוערפהמ לובסל

םיינורטקלא םינקתה וא תוריק ומכ

.םירחא