Bluetooth Headset BH 212 - Hooldus ja korrashoid

background image

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja
viimistletud, seetõttu tuleb seda ka
korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid
aitavad säilitada seadmele antud
garantiid.

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus

ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis
võivad korrodeerida elektronskeeme.
Kui seade saab siiski märjaks, laske sel
täielikult kuivada.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet

tolmustes ega määrdunud kohtades.
See võib kahjustada liikuvaid osi ja
elektroonikaelemente.

• Ärge hoidke seadet kuumas.

Kõrge temperatuur võib lühendada
elektronseadmete eluiga, kahjustada
akut ning sulatada või deformeerida
plastdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni

seade normaaltemperatuurini

background image

EESTI

soojeneb, võib selle sees tekkida
kondensaatniiskus, mis kahjustab
elektronskeeme.

• Ärge üritage seadet lahti võtta.

• Ärge raputage, koputage ega pillake

seadet maha. Seadmega hoolimatult
ümber käies võite kahjustada sisemisi
elektronskeeme ja mehaanikat.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks

tugevatoimelisi kemikaale ega
puhastus- või pesemisvahendeid.

• Ärge seadet värvige. Värv võib

valguda seadme liikuvate osade
vahele ja takistada selle tööd.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad
võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku,
laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui
mis tahes nimetatud seadme töös esineb
häireid, pöörduge lähima volitatud
teeninduskeskuse poole.

Kasutuselt kõrvaldamine
Läbikriipsutatud prügikasti märk
teie tootel, raamatus või
pakendil tuletab meelde, et kõik

äravisatavad elektri- ja
elektroonikaseadmed, patareid ja akud
tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti.
See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja
teistes riikides, kus on kasutusel
spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge
visake neid tooteid olmejäätmete hulka,
mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed
vastavasse kogumispunkti, aitate vältida
jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist
ning aitate kaasa materiaalsete
ressursside korduvkasutamisele.
Täpsemat teavet kogumispunktide kohta
saate toote edasimüüjalt, kohalikest
jäätmekäitlusettevõtetest,
rahvusvahelistest kasutatud toodete
käitlemise ettevõtetest või oma
kohalikult Nokia esindajalt. Toodet
puudutava ökodeklaratsiooni või
kasutatud toote tagastamisega seotud
juhiste leidmiseks lugege vastava riigi
teavet aadressilt www.nokia.com.