Abi Bluetooth Headset BH 212

background image

Nokia Bluetooth-peakomplekt
BH-212

9209768/2

7

3 5

44

6

11

9

8

2

1

background image

EESTI

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION
seadme HS-112W vastavust direktiivi
1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele
asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse
(Declaration of Conformity) koopia leiate
aadressilt http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2008, Nokia. Kõik õigused kaitstud.
Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia
originaaltarvikute logo on Nokia
Corporationi registreeritud kaubamärgid.
Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed
võivad olla nende omanike vastavad
kaubamärgid või ärinimed.
Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik
kopeerimine, üleandmine, levitamine või
salvestamine ükskõik millises vormis ilma
Nokia kirjaliku loata on keelatud.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia töösuunaks on pidev arendustöö.
Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas

dokumendis kirjeldatud toodete osas
parandusi ja muudatusi ilma sellest ette
teatamata.
Kohaldatava seaduse koguulatuses ei ole
Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest
ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste
andmete või sissetuleva info kadumise eest
ega ükskõik milliste eriliste, otseste või
kaudsete kahjude tekkimise eest, sõltumata
nende põhjustest.
Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu
on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta
käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse
või sisu osas mingeid garantiisid, ei otseseid
ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult,
kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse
või otstarbesobivuse osas. Nokia jätab endale
õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat
dokumenti või see ette teatamata tühistada.
Mõne toote ja teenuse kättesaadavus võib
piirkonniti erineda. Küsige lisateavet
lähimalt Nokia edasimüüjalt.
Ekspordijärelevalve
Käesolev seade võib sisaldada tooteid,
tehnoloogiaid või tarkvara, millele
rakenduvad USA ja teiste riikide
ekspordiseadused. Seadusevastane
levitamine on keelatud.

background image

EESTI