Bluetooth Headset BH 212 hjælp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-212

9209767/2

7

3 5

44

6

11

9

8

2

1

background image

DANSK

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at
udstyret HS-112W overholder de
væsentligste krav og øvrige relevante
bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi
af overensstemmelseserklæringen findes på
adressen http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet
for originalt Nokia-tilbehør er registrerede
varemærker tilhørende Nokia Corporation.
Andre produkt- og firmanavne, som er
nævnt heri, kan være varemærker eller
forretningskendetegn tilhørende deres
respektive ejere.

Kopiering, overførsel, spredning eller lagring
af en del eller hele indholdet af dette
dokument i enhver form uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Nokia er forbudt.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia
forbeholder sig ret til at ændre og forbedre

de produkter, der er beskrevet i dette
dokument, uden forudgående varsel.
I det omfang, det er tilladt i henhold til
gældende lovgivning, kan Nokia eller nogen
af Nokias licensgivere under ingen
omstændigheder holdes ansvarlig for tab af
data eller fortjeneste eller nogen som helst
form for specielle, tilfældige, betingede eller
indirekte skader, uanset hvordan de er
forvoldt.
Oplysningerne i dette dokument leveres
"som de er og forefindes". Medmindre det er
krævet af gældende lovgivning, stilles der
ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige
eller stiltiende, herunder, men ikke
begrænset til, garantier for salgbarhed og
egnethed til et bestemt formål, i forbindelse
med nøjagtigheden, pålideligheden eller
indholdet af dette dokument. Nokia
forbeholder sig ret til at ændre dette
dokument eller trække det tilbage på et
hvilket som helst tidspunkt uden
forudgående varsel.
Enkelte produkter føres ikke i visse områder.
Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få
yderligere oplysninger.

background image

DANSK

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter,
teknologi eller software, som er underlagt

eksportlove og -regler fra USA og andre
lande. Afvigelser fra loven er forbudt.